Všeobecné dodací podmínky

Obchodní podmínky společnosti LIFOCOLOR, s.r.o., IČ: 485 28 072, se sídlem: Ericha Roučky 2, Brno, PSČ 627 00, zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíle C, vložce 10529

1. Úvodní ustanovení

1.1 Společnost LIFOCOLOR, s.r.o. dodává pro barvení všech druhů plastů barevné koncentráty ve formě granulátu. Kromě barevných koncentrátů jsou v sortimentu prodávajícího též aditivní přísady (antioxidanty, mazadla, UV stabilizátory, nadouvadla a čisticí prostředky pro zpracovatelské stroje).

1.2 Tyto obchodní podmínky se vztahují na smluvní vztahy vznikající mezi společností LIFOCOLOR, s.r.o., v postavení prodávajícího (dále také jako „prodávající"), a třetími subjekty při výkonu podnikatelské činnosti prodávajícího, a to na základě kupní smlouvy, v níž došlo k odkazu na tyto OP (dále jen jako „kupní smlouva"). Tyto OP jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se s uvedenými OP seznámil a s jejich obsahem souhlasí. Předmětem těchto OP je především úprava vzájemných práv a povinností prodávajícího a kupujícího, stanovení dodacích, platebních podmínek a podmínek pro poskytnutí záruky ze strany prodávajícího.

1.3 Odchylná písemná ujednání, uvedená v kupní smlouvě nebo jejich přílohách mají přednost před ustanoveními těchto OP. Pokud však není v kupní smlouvě nebo jejich přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo pokud platnost některých ustanovení OP není kupní smlouvou nebo jejími přílohami vyloučena nebo jinak modifikována, pak platí pro ostatní vzájemné vztahy smluvních stran tyto OP.

1.4 Právní vztahy vznikající z kupní smlouvy uzavřené mezi společností LIFOCOLOR, s.r.o a třetím subjektem se řídí českým právem, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

2. Vznik kupní smlouvy

2.1 Kupující je oprávněn doručit prodávajícímu objednávku na dodání věci (dále jen „závazná objednávka"). Ze závazné objednávky musí být zřejmé, že kupující má úmysl kupní smlouvu s prodávajícím uzavřít a zároveň ze závazné objednávky musí vyplývat vůle kupujícího být kupní smlouvou vázán v případě přijetí závazné objednávky ze strany prodávajícího. Závazná objednávka musí obsahovat alespoň: identifikaci kupujícího (firmu/název/jméno a příjmení, sídlo/místo podnikání/bydliště, IČ, DIČ nebo rodné číslo, email, telefon, označení osoby oprávněné jednat za kupujícího), přesné určení druhu a množství objednávané věci (dále jen „věc" nebo „zboží"), jakost a provedení věci, požadované místo dodání věci, požadovaný termín dodání věci, způsob dodání objednané věci. Druh objednávané věci musí odpovídat sortimentu prodávajícího. Při absenci výše uvedených údajů nemusí být závazná objednávka ze strany prodávajícího přijata. Každá závazná objednávka musí být prodávajícímu doručena písemně (poštou, faxem, emailem), telefonicky nebo předána prodávajícímu osobně, přičemž prodávající tuto závaznou objednávku potvrdí.

2.2 V případě, že prodávajícímu je doručena závazná objednávka, která má všechny náležitosti uvedené v čl. 2 těchto OP a ze které vyplývá vůle kupujícího být kupní smlouvou vázán, považuje se tato závazná objednávka za návrh na uzavření smlouvy ze strany kupujícího ve smyslu ust. § 1731 a § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník").

2.3 Prodávajícím potvrzená objednávka je smluvními stranami považována za platnou kupní smlouvu. Na základě takto uzavřené kupní smlouvy odevzdá prodávající kupujícímu objednanou věc a to ve sjednaném množství, jakosti, provedení a za sjednanou cenu, přičemž kupující je povinen poskytnout součinnost ke splnění závazku prodávajícího a uhradit prodávajícímu kupní cenu.

2.4 V případě pochybností platí, že objednávka byla potvrzena a kupní smlouva uzavřena, pokud kupující od prodávajícího převzal zboží na základě příslušné závazné objednávky

2.5 V případě, že se objednaná věc již nevyrábí nebo nedodává, je prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího a dohodnout s ním další postup.

3. Práva a povinnosti stran kupní smlouvy

3.1 Povinností prodávajícího je odevzdat kupujícímu objednanou věc v dohodnutém místě a čase plnění, jakož i doklady, které se k věci vztahují a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva k věci.

3.2 Prodávající odevzdá kupujícímu věc (předmět koupě) v ujednaném druhu, množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti dle interních standardů prodávajícího. Povinností kupujícího je zaplatit kupní cenu za objednanou věc a objednanou věc řádně a včas převzít.

4. Místo plnění a dodání věci

4.1 Místem plnění je sídlo prodávajícího v Brně.

4.2 Kupující je povinen převzít věc v místě plnění. Kupující si může věc převzít osobně nebo mu věc bude odeslána prostřednictvím poskytovatelů přepravních služeb.

4.3 Kupující je povinen převzít i dílčí dodávky objednané věci. V případě, že kupující odmítne převzít řádně dodanou věc, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady mu vzniklé s daným obchodním případem (tj. především poštovné, balné, náklady na vrácení věci apod.).

4.4 Kupující má právo požadovat barevné koncentráty v kvalitě laboratorního vzorku, který odsouhlasil a jehož zpracovatelnost si na vlastním zařízení ověřil. Prodávající doporučuje pečlivě uschovat v temnu referenční barevný koncentrát (granulát) event. barevné destičky vyrobené z tohoto granulátu.

4.5 Má-li kupující u prodávajícího nevyrovnané splatné finanční závazky (faktury), je prodávající oprávněn pozastavit další dodávky věcí až do úplného vyrovnání závazků kupujícím, a to i v případě již dříve přijatých objednávek. Po tuto dobu není prodávající v prodlení s plněním svých závazků. O dobu prodlení kupujícího s placením kupní ceny se termín dodání pozastavených dodávek prodlužuje.

5. Kupní cena

5.1 Kupní cena věci dodávané prodávajícím kupujícímu je stanovena na základě ceníku prodávajícího platného v době objednání věci. Ceník prodávajícího poskytne prodávající na vyžádání. Kupující je povinen se před odesláním závazné objednávky prodávajícímu seznámit s platným ceníkem prodávajícího.

5.2 Základní kupní cena, která je uvedena v ceníku prodávajícího platí při odběru zboží v množství 25 kg ze strany kupujícího. Prodávající může poskytnout na zboží slevu a to pouze za předpokladu, že kupující odebere od prodávajícího zboží v hmotnosti 50 - 100 - 250 - 500 - 1000 kg. Na poskytnutí slevy však nemá kupující žádný právní nárok. Poskytnutí slevy kupujícímu je zcela v dispozici prodávajícího.

5.3 V kupní ceně není zahrnuto příslušné DPH v zákonné výši a případné náklady na dodání věci do místa plnění a balné. Cena za takové položky je stanovena individuálně prodávajícím dle jeho ceníku, případně dohodou smluvních stran, a to v závislosti na zvoleném typu dodání věci do místa určení.

5.4 Cenové přirážky: prodávající je oprávněn připočíst k základní kupní ceně, uvedené v ceníku prodávajícího přirážky. Cenová přirážka se týká následujících případů:
a) V případě, že kupující odebere od prodávajícího zboží v nižším množství než je 25kg, je kupující povinen zaplatit cenovou přirážku ve výši určené v ceníku prodávajícího.
V případě, že kupující odebere zboží v nižším množství než je 25kg, je kupující povinen uhradit prodávajícímu tzv. laboratorní příplatky.
b) V případě, že kupující odebere standardní koncentráty a aditivní přísady v menším množství než je jedno balení o hmotnosti 25 kg (případně 20 kg u aditiv), je kupující povinen zaplatit paušální příplatek 60 Kč za rozvažování.

5.5 Vzhledem ke skutečnosti, že zboží prodávajícího, tj. především barevné koncentráty jsou vyráběny na zakázku pro kupujícího, bere kupující na vědomí, že množství dodaného zboží se při porovnání s objednávkou může lišit, a to následovně:
a) V případě objednání zboží o hmotnosti 25 kg se dodané zboží může lišit až o 1 kg,
b) V případě objednání zboží o hmotnosti 50 kg se dodané zboží může lišit až o 2 kg,
c) V případě objednání zboží o hmotnosti 100 kg a více se dodané zboží může lišit až o 3 kg. Pokud bude kupujícímu dodáno zboží s odchylkou množství ve smyslu ust. čl. 5.5. OP, pak je kupujícímu účtováno skutečně dodané množství zboží a kupující je povinen uhradit kupní cenu za skutečně dodané množství zboží.

6. Fakturace, platební podmínky kupní smlouvy

6.1 Kupující je povinen zaplatit kupní cenu odpovídající ceně zboží dle ust. čl. 5 OP, s tím, že bude přihlédnuto k případným slevám, pokud byly dohodnuty.

6.2 Kupní cena bude kupujícím uhrazena některým z následujících způsobů placení kupní ceny včetně příslušné DPH, popř. nadstandardního balení věci: platba v hotovosti v pokladně prodávajícího, platba bankovním převodem na účet prodávajícího na základě faktury, platba na dobírku při doručení věci. Není-li způsob placení mezi stranami sjednán v kupní smlouvě, určí tento způsob prodávající a tento vyznačí na faktuře.

6.3 Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího provést jednostranné započtení pohledávky, kterou má za prodávajícím z jakéhokoli titulu. Takovéto započtení pohledávky by bylo vůči prodávajícímu neúčinné.

7. Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody na věci, odpovědnost za vady, záruka

7.1 Kupující nabývá vlastnické právo k věci převzetím věci a úplným zaplacením kupní ceny. Až do úplného zaplacení kupní ceny zůstává vlastníkem věci prodávající.

7.2 Kupující je povinen věc podle možnosti prohlédnout co nejdříve po převzetí a přesvědčit se o jejích vlastnostech a množství.

7.3 Zjistí-li kupující, že dodané zboží (barevný koncentrát, aditivní přísady) nesplňuje požadavky, které byly v kupní smlouvě dohodnuty, má právo zboží reklamovat.

7.4 Reklamace vad kupujícího musí být písemná a musí obsahovat zejména tyto náležitosti: identifikaci příslušné závazné objednávky nebo číslo příslušné faktury nebo dodacího listu, přesné označení věci, číslo šarže, datum převzetí věci, datum zjištění vady, přesný popis vady.

7.5 Nedostatky zboží, které je možno zjistit okamžitě (zejména poškozené obaly, nesprávná hmotnost, nesprávné označení ...), má kupující právo reklamovat, tj. vytknout nejpozději do 8 dnů po obdržení dodávky zboží. Vady skryté, které kupující zjistí až ve výrobním procesu při zpracování dodaného zboží, může kupující reklamovat do 6 měsíců od převzetí zboží.

7.6 V případě vad věci, které byly kupujícím řádně a včas reklamovány, a které prodávající uznal za oprávněné, může kupující vůči prodávajícímu dle své volby uplatnit kterýkoli z níže uvedených nároků.
a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) odstranění vady opravou věci,
c) přiměřená sleva z kupní ceny, nebo
d) odstoupení od smlouvy.

7.7 Na reklamaci kupujícího reaguje prodávající zpravidla nejpozději do jednoho týdne od obdržení písemné reklamace. V případě, že ještě není vyjasněna příčina neshody, její oprávněnost apod., informuje prodávající kupujícího zpravidla písemně alespoň o tom, že se reklamací zabývá a že ji prošetřuje.

7.8 Prodávající poskytuje na zboží následující záruku: 2 roky. Na barevné koncentráty poskytuje prodávající záruku 2 roky ode dne převzetí zboží, a to pouze za předpokladu, že zboží je uskladněno ve skladech, bez přístupu přímého slunečního záření. Po uplynutí této lhůty prodávající doporučuje koncentrát před použitím vyzkoušet.

8. Sankce z kupní smlouvy

8.1 V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části má prodávající nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení. Zaplacení smluvní pokuty však nezbavuje kupujícího povinnosti zaplatit prodávajícímu kupní cenu nebo část kupní ceny, s níž je kupující v prodlení.

9. Odstoupení od smlouvy

9.1 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy či její části v případě podstatného porušení povinnosti kupujícího vyplývající z kupní smlouvy. Za podstatné porušení povinnosti kupujícího se považuje zejména:
a) kupující je v prodlení s úhradou zálohy nebo její části,
b) kupující je v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části o více než 14 dnů,
d) vůči kupujícímu je zahájeno insolvenční řízení nebo je zahájeno exekuční řízení vůči kupujícímu.

9.2 Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku.

10. Nesplnění závazků

10.1 Žádná ze smluvních stran nebude odpovědná za porušení svých povinností, pokud v jejich plnění brání případ vyšší moci. Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí, aby minimalizovaly jakoukoli škodu způsobenou případem vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí jakákoli nepředvídatelná výjimečná situace či událost mimo kontrolu smluvních stran, jež kterékoli z nich brání v plnění jakýchkoli jejích závazků vyplývajících ze smlouvy, nebyla zapříčiněna chybou nebo nedbalostí na jejich straně a prokáže se, že ji nelze překonat ani s vynaložením veškeré řádné péče. Jako případ vyšší moci nelze uplatňovat vady zařízení či materiálů nebo prodlení při jejich zajištění (pokud nebyly způsobeny případem vyšší moci), pracovní spory, stávky ani finanční obtíže.

10.2 Smluvní strana dotčená případem vyšší moci neprodleně vyrozumí písemně druhou smluvní stranu a uvede povahu příslušné události, pravděpodobnou délku trvání a předpokládané důsledky.

10.3 Pokud je zřejmé, že prodávající není schopen splnit objednávku nebo dodržet termín dodání objednané věci, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu kupujícímu. Zároveň prodávající navrhne nový termín dodání věci. Pokud nový termín dodání věci není pro kupujícího akceptovatelný, má kupující právo zrušit nebo změnit svou objednávku bez jakékoli náhrady prodávajícímu.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Právní vztahy vyplývající ze Smlouvy se řídí právním řádem České republiky s vyloučením použitelnosti Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. K řešení sporů mezi smluvními stranami jsou výlučně příslušné obecné soudy České republiky.

11.2 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu dohodly na místní příslušnosti Městského soudu v Brně, příp. Krajského soudu v Brně v případě soudního sporu.

11.3 V případě, že kterékoli ustanovení těchto OP nebo kterékoli ustanovení smluv, jejichž součástí tyto OP jsou, bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení OP ve smlouvách, jejichž součástí tyto OP jsou.

11.4 Tyto OP se použijí přednostně před smluvními podmínkami smluvních partnerů. Tyto OP nabyly platnosti a účinnosti dnem 01.03.2015.

Poznámka

Všeobecné dodací podmínky, Lifocolor s.r.o., Brně